Vòng đời của tên miền .VN

 

Hình vẽ minh họa vòng đời của tên miền “.VN”Ngày 8/12/2021 Bộ TTTT ban hành Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT (Thông tư 21) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, có hiệu lực kể từ ngày 7/2/2022. Trong nội dung của thông tư 2021 có sửa đổi quy định về vòng đời của tên miền .VN như sau:


  - Quy định cũ: Tên miền .VN sẽ bị tạm ngừng hoạt động sau 5 ngày kể từ ngày hết hạn. Sau 35 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ không thể gia hạn tiếp và chờ xóa trong vòng 20 ngày tiếp theo.


  - Quy định mới: Tên miền .VN sẽ bị tạm ngừng hoạt động ngay sau khi hết hạn. Sau 25 ngày kể từ ngày hết hạn tên miền sẽ không thể gia hạn tiếp và chờ xóa trong vòng 15 ngày tiếp theo.


Như vậy trong quy định mới, thời gian cho phép gia hạn tên miền sau khi hết hạn đã rút ngắn xuống chỉ còn 25 ngày kể từ ngày hết hạn, và tên miền sẽ tạm ngừng hoạt động ngay sau khi hết hạn.


Thông tư 21 có hiệu lực kể từ ngày 7/2/2022. Các tên miền có ngày hết hạn trước ngày 7/2/2022 sẽ vẫn áp dụng theo Quy định cũ, với các tên miền có ngày hết hạn từ ngày 7/2/2022 trở đi sẽ áp dụng theo Quy định mới trong Thông tư 21.


Chú thích:

Trạng thái tên miền tự do: là trạng thái mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể đăng ký sử dụng tên miền.

Trạng thái tên miền đã đăng ký: Tền miền đã được đăng ký.

Gia hạn/Duy trì tên miền: Ngay sau khi đăng ký, tên miền phải được duy trì tối thiểu 1 năm. Khi tên miền hết hạn, chủ thể có 20 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền.

Trạng thái tên miền hết hạn: Trong vòng 5 ngày sau khi hết hạn, tên miền vẫn hoạt động bình thường.

Trạng thái tạm ngừng hoạt động: Từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 25 sau khi hết hạn, tên miền trong trạng thái tạm ngừng hoạt động.

Trạng thái xử lý thu hồi: Sau 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày tạm ngừng hoạt động tên miền, chủ thể đăng ký tên miền không nộp phí duy trì tên miền, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi.

Trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ ngày tên miền chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi, VNNIC phối hợp với Nhà đăng ký quản lý tên miền thực hiện các thủ tục hành chính xác nhận xử lý thu hồi tên miền.

Sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày tên miền chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi và có xác nhận về việc không nộp phí duy trì tên miền từ Nhà đăng ký quản lý tên miền (thông báo trực tuyến qua “Danh sách các tên miền không nộp phí duy trì” có chữ ký số của Nhà đăng ký), tên miền sẽ được xử lý thu hồi.

Sau khi xem xét nếu thấy tên miền bị thu hồi không thuộc các trường hợp vi phạm quy định đăng ký tên miền “.vn” tại Điều 6, Thông tư 24/2015/TT-BTTTT, tên miền được đưa về trạng thái tự do để cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng.

Lưu ý: Tên miền ở trạng thái này chủ thể không thể gia hạn tên miền. 

Thu hồi tên miền: Việc xử lý đưa tên miền về trạng thái tự do được thực hiện theo nguyên tắc ngẫu nhiên, tự động trong khoảng thời gian không quá 10 (mười) ngày kể từ ngày được xử lý thu hồi (trong khoảng từ ngày 11 đến ngày 20 kể từ ngày chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi).

Theo Vnnic
Reactions

Đăng nhận xét

0 Nhận xét